top of page

Upcoming Events  Próximos eventos

Baile 11 de Febrero.jpg
bulletin program concert christmas holiday navidad - Made with PosterMyWall (3).jpg

OFFICE HOURS ⎮ HORARIO DE OFICINA

Monday (lunes) to Friday (Viernes)

9:00 am – 7:00 pm 

 

&

Saturday & Sunday (Sabado y Domingo)

9:00 am - 1:30 pm

*Weekday Office Closes | Entre Semana Oficina Cierra de 2pm to 3:00 pm

IMG_2301.JPG

This week's reflection

“Un día mientras la esposa terminaba de cocinar la cena y el esposo veía cómodamente la televisión, el más pequeño de los hijos encontró una moneda debajo del sofá. En un abrir y cerrar de ojos el niño se estaba ahogando con la moneda y cada vez se ponía de color azul a morado.

 

Muy asustados, y mirándose uno al otro, la esposa grita desesperada: “llama al 911,” a lo que el esposo responde: “no, mejor llama al Cura”.

La esposa mas asustada aún, pensando que el bebé estaba por morir, pregunta desesperada: ¿Mi bebe se va morir? ¿por eso quieres llamar al cura?

 Y el esposo responde: “nombre!, llama al Cura, porque esos si que saben sacarle el dinero a la gente.”

 Siempre me es muy incomodo hablar de dinero. Por que se piensa que la iglesia como institución, solo busca exprimir a los fieles. Aquí es donde quiero hacer un llamado a considerar lo que implica mantener una casa, y a partir de ahí, considerar lo que evidentemente implica la manutención de nuestras iglesias, nuestras escuelas y sobre todo la continuación de las obras de asistencia social y de caridad que la Iglesia católica realiza.

 El próximo domingo 12 de febrero, estaremos realizando la campaña anual diocesana. Este año la arquidiócesis nos ha solicitado una meta de $18 500. Como sabemos, estos fondos son utilizados para apoyar las obras de caridad, formación y evangelización que realiza la arquidiócesis. El domingo 12 de febrero repartiremos los sobres para que, como cada año, ustedes pongan ahí su compromiso.

 Aun cuando es importante participar en esta campaña y apoyar las obras diocesanas, no olvidemos que nuestra prioridad sigue siendo nuestra parroquia. A este respecto quisiera pedirles que aumentaran su ofrenda dominical al menos de 5 dólares mas. Un pequeño aumento puede tener un gran impacto en nuestra economía, que, si bien no estamos en la quiebra, no podemos arriesgar o confiarnos, especialmente por que nuestra parroquia no tiene donadores millonarios, sino que se mantiene únicamente con el apoyo de todos ustedes.

Ustedes son testigos de los esfuerzos que hemos hecho para mantener este lugar funcionando. Ustedes mismos han visto con sus propios ojos en que se ha invertido el dinero que ustedes generosamente donan. Por la misma razón, y aprovechando la llegada de la campaña diocesana, quiero recalcar la importancia de hacernos conscientes de nuestra corresponsabilidad para mantener este lugar y hacerlo un digno espacio para el encuentro con Dios y con la comunidad.

 Dios los bendiga a todos.

 

Padre Juan Luis Andrade 

“One day, while the wife was finishing the cooking for dinner and the husband was comfortably watching television, the youngest child found a coin under the sofa. In the blink of an eye, the baby was choking on the coin, and rapidly turning from blue to purple.

 

Very scared, and looking at each other, the wife desperately shouts: "call 911," to which the husband replies: "No!, you better call the priest."

 

The wife even more scared, thinking that the baby was about to die, desperately asks: Is my baby going to die? Is that why you want to call the priest?

 

So, the husband replies: “Nah! call the priest, because they really know how to get money out of people.”

 

It is always very uncomfortable to talk about money. Because it is thought that the church as an institution, only seeks to squeeze the faithful. This is why I want to make a call to consider how much it cost to maintain a house; and from there, to invite you to consider how much is the maintenance of our churches, our schools and, above all, the continuation of the works of social assistance and charity that the Church catholic performs.

 

Next Sunday, February 12, we will be distributing the envelopes for the Annual Catholic Appeal that the Archdiocese conducts. This year the archdiocese is asking us for a goal of $18,500. As we know, these funds are used to support the works of charity, formation and evangelization carried out by the archdiocese. On Sunday February 12, we will distribute the envelopes so that, like every year, you can put your pledge there.

 

Although it is important to participate in this campaign and support diocesan works, let us not forget that our priority remains in our  parish. In this regard I would like to ask you to increase your Sunday offering by at least 5 dollars more. A small increase can have a great impact on our economy, which although we are not bankrupt, we cannot risk or trust, especially since our parish does not have millionaire donors, but is sustained only with the support of all of you.

 

You are witness to the efforts we have made to keep this place running. You yourselves have seen with your own eyes how the money you generously donate has been invested. For the same reason and taking advantage of the soon to happen diocesan appeal, I want to emphasize the importance of becoming aware of our co-responsibility to maintain this place and make it a worthy space for encountering God and meeting the community.

God bless you all.

 

Fr. Juan L. Andrade

„Pewnego dnia, gdy żona kończyła gotować obiad, a mąż wygodnie oglądał telewizję, najmłodsze dziecko znalazło pod kanapą monetę. W mgnieniu oka dziecko zakrztusiło się monetą i szybko zmieniło kolor z niebieskiego na fioletowy.

Bardzo przestraszona i patrząc na siebie żona rozpaczliwie krzyczy: „dzwoń pod 911”, na co mąż odpowiada: „Nie!, lepiej zadzwoń do księdza”.

Żona jeszcze bardziej przerażona, myśląc, że dziecko zaraz umrze, rozpaczliwie pyta: Czy moje dziecko umrze? Czy dlatego chcesz wezwać księdza?

Mąż odpowiada więc: „Nie! wezwij księdza, bo oni naprawdę wiedzą, jak wyciągnąć od ludzi kasę”.

Rozmowa o pieniądzach jest zawsze bardzo niewygodna. Ponieważ uważa się, że kościół jako instytucja ma na celu jedynie wyciśnięcie z wiernych pieniędzy. Dlatego chcę zwrócić waszą uwagę, ile kosztuje utrzymanie domu; i stamtąd zaprosić was do zastanowienia się, ile kosztuje utrzymanie naszych kościołów, naszych szkół, a przede wszystkim kontynuacja dzieł pomocy społecznej i charytatywnej, które wykonuje Kościół katolicki.

W najbliższą niedzielę, 12 lutego, będziemy rozdawać koperty na Doroczną Kwestę Katolicką, którą prowadzi Archidiecezja. W tym roku archidiecezja prosi nas o cel w wysokości 18,500 dolarów. Jak wiemy, środki te służą wspieraniu dzieł charytatywnych, formacyjnych i ewangelizacyjnych prowadzonych przez archidiecezję. W niedzielę 12 lutego rozdamy koperty, aby jak co roku można było tam złożyć swoje przyrzeczenie.

Chociaż ważne jest, aby uczestniczyć w tej kampanii i wspierać dzieła diecezjalne, nie zapominajmy, że naszym priorytetem pozostaje nasza parafia. W związku z tym chciałbym prosić o zwiększenie niedzielnej ofiary przynajmniej o 5 dolarów więcej. Niewielka podwyżka może mieć ogromny wpływ na naszą gospodarkę, której choć nie jesteśmy bankrutami, nie możemy ryzykować ani ufać, tym bardziej, że nasza parafia nie ma darczyńców-milionerów, a utrzymuje się tylko dzięki wsparciu Was wszystkich.

Jesteście świadkami wysiłków, jakie podjęliśmy, aby utrzymać to miejsce. Sami widzieliście na własne oczy, jak zainwestowane zostały hojnie przekazane przez Was pieniądze. Z tego samego powodu i korzystając z mającego się wkrótce odbyć apelu diecezjalnego, chcę podkreślić wagę uświadomienia sobie naszej współodpowiedzialność za utrzymanie tego miejsca i uczynienie z niego miejsca godnego spotkania z Bogiem i wspólnoty.

Niech Bóg Was błogosławi.      Ks. Juan L. Andrade

23-01-29BL-E4C_edited.jpg

CONTACT US

Thanks for submitting!

4810 S. Leamington Avenue Chicago, IL 60638 . 773-582-2266 . Fax: 773-582-3363
 

bottom of page